Regulamin

1 §

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy mousepad24.eu, dostępny pod adresem internetowym https://mousepad24.eu, prowadzony jest przez ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Lublin.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2 §

Definicje

 1. Sprzedawca – ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Lublin.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://mousepad24.eu.
 4. Konto – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z działaniem usług i serwisów Klienta wymagających zalogowania.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia (wymagający uprzedniego zaakceptowania przez Sprzedawcę), w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, zawartej między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w formie umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Narzędzia interaktywne – zbiór funkcji oprogramowania internetowego umożliwiający dostosowanie przez Klienta Wizualizację Produktu Zamówienia.
 13. Wizualizacja Produktu Zamówienia – jest to cyfrowy obraz, którego jakość i specyfika pozwalają zastępować Produkt za pomocą zdjęcia.
 14. Komunikator – oprogramowanie internetowe Sklepu umożliwiające wymianę wiadomości tekstowych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 15. Kurier – zewnętrzny podmiot oferujący usługi kurierskie, posiadający zawartą osobną umowę ze Sprzedawcą na realizację usługi dostawy Produktu do Klienta w ramach realizacji Umowy Sprzedaży.
 16. Pośrednik Płatności – zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

3 §

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4 §

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niewykonaniem swoich zobowiązań przez osoby trzecie, bez względu na przyczynę lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

5 §

Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
  2. Dostosować elementy zamawianego Produktu np. kolor, wzór poprzez dostępne na stronie Narzędzia interaktywne.
  3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez: stworzenie Wizualizacji Produktu Zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  4. Złożyć dyspozycję Zamówienia przez Klienta.
  5. Otrzymać od Sprzedawcy akceptację dyspozycji Zamówienia.
  6. Zaakceptować postanowienia Regulaminu, polityki prywatności.
  7. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” na stronie, której link podany będzie w wiadomości e-mail lub na Koncie Klienta.
  8. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Sprzedawca może odrzucić Wizualizację Produktu wykonany przez Klienta bez konieczności podania przyczyny.
 3. O odrzuceniu Wizualizacji Sprzedawca informuje Klienta w terminie najpóźniej 4 dni roboczych od otrzymania Zamówienia, przesyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail. Brak informacji o odrzuceniu Wizualizacji w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, uważa się za jej przyjęcie.
 4. Ze względów technicznych produkcji Sprzedawca może w terminie podanym w ust. 3, zaproponować Klientowi własną Wizualizację Produktu Zamówienia, którą Klient może zaakceptować lub odrzucić. Termin na akceptację lub odrzucenie zaproponowanej przez Sprzedawcę wizualizacji jest każdorazowo ustalany i podawany przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że nie może być od krótszy niż 5 dni roboczych od wysłania propozycji Klientowi. Termin na podjęcie przedmiotowej decyzji automatycznie wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 5. Wizualizacje Produktu Zamówienia pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą będą realizowane poprzez Komunikator, wiadomości e-mail
 6. Jeżeli z dowolnego powodu stwierdzono niedostępność części przedmiotu Zamówienia, Klient informowany jest przez Sprzedawcę o stanie faktycznym i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji, w ramach Umowy Sprzedaży (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i/lub 4, Klient nie ma możliwości zmiany podjętej decyzji, dotyczącej wizualizacji.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wizualizacji, wybranej i zaakceptowanej przez Klienta.

6 §

Wymagania dotyczące wizualizacji

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania Produktu przez Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmodyfikowaną przez Klienta zawartość Wizualizacji Produktu Zamówienia
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw, w związku z treścią wizualizacji. Wyłączną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.
 4. Klient ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa przy wykonywaniu Wizualizacji czy też, przesyłania wszelkich plików graficznych do Sprzedawcy.

7 §

Dostawy

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Kuriera, na zasadach tam wskazanych.
 3. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktu, Sprzedawca dokonuje przechowania Produktu w magazynie Kuriera przez 3 dni kalendarzowe. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta ewentualnymi kosztami magazynowania.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca dokonuje przechowania Produktu w magazynie Kuriera przez 3 dni kalendarzowe. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta ewentualnymi kosztami magazynowania.
 5. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu w obecności przedstawiciela Kuriera, zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Kuriera, na zasadach tam wskazanych.
 6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 musi zostać podpisany przez przedstawiciela Kuriera. Brak prawidłowo sporządzonego protokołu pozbawia Klienta prawa do składania Sprzedawcy reklamacji z tego tytułu.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia Produktu, niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do ilości i jakości.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych, Klient ma obowiązek pisemnie poinformować o tym Sprzedawcę, w możliwie najszybszym terminie, wykorzystując do tego celu Komunikator lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@mousepad24.eu . Informacja powinna zawierać numer zamówienia lub dane Klienta i możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości.
 9. Koszt dostawy Produktu pokrywa Klient. Koszt ten jest uwzględniony w koszcie całego Zamówienia.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem Produktu, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Kuriera.

8 §

Płatność. Płatność internetowa

 1. W Sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. Płatności elektroniczne,
  3. Płatność kartą płatniczą,
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 3. Klient, który chce skorzystać z usług Pośrednika płatności zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu danego pośrednika płatności. Treść tego regulaminu znajduje się na stronie: https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf
 4. Klient zobowiązany jest zmienić sposób realizacji płatności w przypadku braku możliwości zrealizowania płatności, zgodnie z pierwotnie wybraną formą.
 5. Klient jest zobowiązany do weryfikacji we własnym zakresie, czy rachunek bankowy Klienta obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne, a Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej Sklepu, czy dostawcy płatności w sposób niezgodny z Regulaminem.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy na stronie Sklepu , w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.

9 §

Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sklepu i promocji organizowanych w Sklepie.
 2. Klient poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Sprzedawcą, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ust. 1.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie Sklepu w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz jednocześnie zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
 6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 8. Sprzedawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 9. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy orders@mousepad24.eu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

10 §

Próbki

 1. Próbką jest 1 szt. Produktu dostępnego w sklepie bez znakowania, która pozwoli na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a także ma na celu promocję tego towaru. Tym samym przekazanie próbki przez Sprzedawcę nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Decyzja o udostępnieniu próbek Klientowi podejmowane są przez Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji określonej w § 5 pkt 2.
 4. Klient nie ma prawa do odwołania od decyzji Sprzedawcy określonej w § 5 pkt 2.
 5. Koszt dostawy próbki ponoszony jest przez Klienta.
 6. Zamówienie próbki może odbyć się poprzez odpowiedni moduł w Sklepie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: orders@mousepad24.eu.
 7. Dostawy próbek odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu.
 8. Zapłata za dostawę próbek odbywa się na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

11 §

Realizacja Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po zaakceptowaniu przez Klienta i Sprzedawcy Wizualizacji Produktu Zamówienia.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

12 §

Odstąpienie od umowy

 1. Ze względu na charakter Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy i Klient zostaje odpowiednio poinformowany, że traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili określonej w § 5 pkt 1 ppkt g, zgodnie z postanowieniem § 5 pkt 7.

13 §

Dopuszczalne różnice

 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży ze względów na ograniczenia techniczne maszyn produkcyjnych może nieznacznie odbiegać od Wizualizacji zaakceptowanej zgodnie z § 5 pkt 2-7, o poniższe parametry:
  1. Wymiary produktu
  2. Waga produktu
  3. Kolor/odcień
  4. Wykończenie w tym np. brzegi
  5. Kolorystyka wydruku
  6. Umiejscowienie grafiki
  7. Sposób pakowania
 2. Jako nieznaczną różnicę należy przyjąć błąd względny wynoszący 10% domyślnej wartości.

14 §

Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji w ramach procedury reklamacyjnej należy:
  1. wypełnić formularz reklamacji, dostępny na tutaj,
  2. przesłać wypełniony formularz reklamacji wraz z dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie, na adres e-mail Sklepu orders@mousepad24.eu.
 2. W ramach procedury reklamacyjnej, w formularzu reklamacji należy zawrzeć opis powodu reklamacji z odpowiednim udokumentowaniem niezgodności.
 3. W ramach procedury reklamacyjnej, klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego Produktu na żądanie Sprzedawcy celem potwierdzenia wady.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonych Produktów nie upoważniają Klienta do reklamowania całego Zamówienia.
 6. Koszt dostawy reklamowanego Produktu ponoszony jest przez Sprzedawcę, jeżeli Klientem nie jest przedsiębiorca lub przedmiot umowy sprzedaży nie służy Klientowi do wykonywania działalności.
 7. Wobec klienta prowadzącego działalność gospodarczą dokonującego zakupu Produktu powiązanego z charakterem tej działalności, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 8. Klient dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego obowiązuje procedura reklamacyjna opisana w pkt. 1-3.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy za złożone zamówienie.
 10. Odpowiedzialnością Sprzedawcy nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści.
 11. Reklamacja może zostać odrzucona jeżeli margines błędu właściwości Produktu o tej samej specyfice wynoszą mniej niż 10%.
 12. Reklamacja może zostać odrzucona jeżeli margines błędu właściwości określonych w 13 dla Produktu wynosi mniej niż 10%.

15 §

Ochrona Danych Osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Lublin (Administrator Danych Osobowych).
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniami Klienta, a także w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: amakarska@optima-reklama.com.
 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych, w związku z zamieszczaniem opinii lub recenzji Produktów w Sklepie bądź portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.

16 §

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym według ich właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Koszyk

close